Bezpieczne urządzenia RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Bodal
ul. Lelewela 1
81-331 Gdynia

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

– uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
zezwolenie PWIS: DECYZJA Nr 139 – HR/Z/A/15 z dnia 25.08.2015
typ: stacjonarny aparat rtg stomatologiczny do zdjęć punktowych
model – ERGON X HF
nr fabryczny – 000625
rok produkcji – 2011
wytwórca – VIVI S.r.l.

– uruchamianiu pracowni:
zezwolenie PWIS: DECYZJA Nr 180 – HR/Z/A/18 z dnia 15.10.2018
typ: stacjonarny aparat rtg stomatologiczny panoramiczny
model – CS9000 C
nr fabryczny – CEBI006
rok produkcji – 2014
wytwórca – CARESTREAM

 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 21.01.2019 do 20.01.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła:
  <6mSv
 • Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych. Na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych i przewidywanego czasu narażenia na promieniowanie jonizujące stwierdza się, że w warunkach normalnej eksploatacji aparatu rtg, zgodnej z zasadami ochrony radiologicznej, dawki graniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. 2005 nr 20 poz. 168/ oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi /Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325/) nie są przekraczane.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
  – pracownicy: 20mSv/rok;
  – ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.