RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1.  Administratorem Danych Osobowych jest Maciej Bodal.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielania świadczeń, chyba że przepisy nakładają na Administratora obowiązek udzielenia świadczenia.
 6. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Każdy pacjent oraz osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 8. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.
 9. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.